Slovenský rybársky zväz
Miestna organizácia
Malé Leváre – Veľké Leváre

C e n y  členského,  rybárskych povolení na kaprové vody a štátnych lístkov na rok  2 0 2 4.

Deti od 6 rokov do 15 rokov:Miestné povolenieZväzové povolenie
Členská známka 1,00 EUR
Miestné povolenie / Zväz. povolenie14,00 EUR15,00 EUR
Režijný poplatok2,00 EUR
Spolu: 17,00 EUR32,00 EUR

Poznámka:
Deti do 15 rokov majú nárok na bezplatný štátny rybársky lístok.
Musia ho vlastniť a musí im byť vydaný bezplatne.

MLÁDEŽ OD 15 DO 17 ROKOV A ŠTUDENTI OD 18 DO 25 ROKOV:Miestné povolenieZväzové povolenie
Členská známka17,00 EUR
Miestné povolenie / Zväz. povolenie50,00 EUR75,00 EUR
Režijný poplatok2,00 EUR
Úhrnom: 69,00 EUR144,00 EUR 
Neodpracovaná brigáda50,00 EUR
Spolu: 119,00 EUR194,00 EUR

Poznámka:
Dolná hranica veku sa musí dosiahnuť k 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Predložia potvrdenie o návšteve školy.
Povinnosťou člena SRZ bolo odpracovať brigádu v trvaní 10 hodín, hodnota ktorej sa oceňuje na 50,00,-€.

Členovia od 18 rokov do 70 rokov:Miestné povolenieZväzové povolenie
Členská známka29,00 EUR
Miestné povolenie / Zväz. povolenie50,00 EUR75,00 EUR
Režijný poplatok2,00 EUR
Úhrnom: 81,00 EUR156,00 EUR
Neodpracovaná brigáda50,00 EUR
Spolu: 131,00 EUR206,00 EUR

Poznámka:
Povinnosťou člena SRZ bolo odpracovať brigádu v trvaní 10 hodín, hodnota ktorej sa oceňuje na 50,00,-€.
Členovia od  62 rokov, deti a mládež do 18 rokov, ženy, ZŤP, členovia výboru a rybárskej stráže za neodpracovanú brigádu 1,- EUR.

ČLENOVIA NAD 70 ROKOV:Miestné povolenieZväzové povolenie
Členská známka29,00 EUR
Miestné povolenie / Zväz. povolenie14,00 EUR75,00 EUR
Režijný poplatok2,00 EUR
Spolu: 45,00 EUR120,00 EUR
Členovia rybárskej stráže a členovia ZŤP:Miestné povolenieZväzové povolenie
Členská známka29,00 EUR
Miestné povolenie / Zväz. povolenie40,00 EUR75,00 EUR
Režijný poplatok 2,00 EUR
Spolu: 71,00 EUR146,00 EUR

Po zaplatení členského príspevku pre rok 2024 každému bude vydaný záznam o dochádzke k vode.

Povolenie na rybolov môže byť vydané po zaplatení členského príspevku pre rok 2024 a predložení platného štátneho rybárskeho lístku na rok 2024, ktorý je možné zakúpiť spolu s povolením na rybolov.

Ceny štátnych rybárskych lístkov:
1 ročný7,00 EUR
3 ročný17,00 EUR

Deti do 15 rokov majú nárok na bezplatný štátny rybársky lístok.
Musia ho vlastniť a musí im byť vydaný bezplatne.

Pri kontrole výkonu rybárskeho práva je kontrolovaný povinný predložiť:

  • platný štátny rybársky lístok
  • členský preukaz
  • povolenie na rybolov
  • iné (podľa pokynu kontrolného orgánu)

UPOZORNENIE !

 

Za nevyplnené odovzdané povolenie na rybolov (sumár podľa revírov) bude účtovaný sankčný poplatok do fondu zarybnenia 5,00 EUR.

 

Za neodpracovanú povinnú brigádu od roku 2023, bude účtovaný poplatok do fondu zarybnenia 5,00 EUR za každú neodpracovanú hodinu ( povinnosť odpracovať v každom roku celkovo 10 hodín ).

 

V prípade neodovzdania povolenia na rybolov do 15.01.nebude, podľa platných predpisov, vydané povolenie na rybolov na nasledujúci rok.

 

Pri nárokovaní si na zľavu je potrebné predložiť:
- študenti od 15-25 rokov - doklad o návšteve školy
- členovia ZŤP - preukaz ZŤP

Zápisné:
Občan, ktorý dosiahol 18 rokov fyzického veku50,00 EUR
Deti od 6 do 14 rokov veku15,00 EUR
Mládež vo veku od 15 do 17 rokov20,00 EUR
Cena celoročného povolenia na rybolov pre iných členov SRZ:
PovolenkaZarybnenieSpolu
Dospelý a mládež od 15 rokov veku50,00 EUR60,00 EUR110,00 EUR
Deti od 6 do 15 rokov veku14,00 EUR36,00 EUR50,00 EUR
Ceny hosťovacích povolení pre členov SRZ:
Povolenka
Denné povolenie na kaprové revíry pre dospelých20,00 EUR
Týždenné povolenie na kaprové revíry pre dospelých60,00 EUR
Týždenné povolenie na kaprové revíry pre deti vo veku 3 až 14 r.5,00 EUR

Platnosť hosťovacieho povolenia začína vždy od 00:00 a platí 24 hodín. Držiteľ takéhoto povolenia má oprávnenie loviť len na tom revíry na ktorý je povolenie vystavené.

Ceny hosťovacích povolení pre návštevníkov ktorí nie sú členmi SRZ:
Povolenka
Denné povolenie na kaprové revíry pre dospelých30,00 EUR
Týždenné povolenie na kaprové revíry pre dospelých80,00 EUR
Denné povolenie na kaprové revíry pre deti vo veku 3 až 14 r.10,00 EUR

Platnosť hosťovacieho povolenia začína vždy od 00:00 a platí 24 hodín. Držiteľ takéhoto povolenia má oprávnenie loviť len na tom revíry na ktorý je povolenie vystavené.

C e n a  rybárskeho povolenia na pstruhovú vodu pre rok 2 0 2 4.

Pre záujemcov o lov na pstruhovej vode je cena rybárskeho povolenia na pstruhovú vodu

Z dôvodu revitalizácie revíru sa pstruhové povolenia na rok 2023, predávať nebudú.

Dospelý

---

Deti ( 6 - 15 rokov )

---

1-0600-4-1 Rudava č. 1b
Čiastkové povodie rieky Rudava od rkm 5,566 označený tabuľou -  po Veľký splav  rkm 10,800.
Dĺžka 5,234 km.

Informácia pre loviacich:
V pstruhových vodách  sa zakazuje:

a) loviť viac než jednou udicou,
b) loviť inak ako muškárením alebo prívlačou,
c) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,
d) používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie,
e) používať pri love prívlačou viac ako jednu nástrahu,
f) používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou okrem vodných nádrží a ostatných vodných plôch,
g) používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier,
h) akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb,
i) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom,
j) loviť viac ako tri dni v týždni,
k) loviť ryby pod ľadom.

Upozorňujeme loviacich, aby dbali na zvýšenú opatrnosť a bezpečnosť z dôvodu voľne sa pohybujúcich zvierat ( kravy a kone ) v časti pstruhového revíru.

Tento cenník bol schválený výborom MO SRZ Malé Leváre – Veľké Leváre dňa --.11.2023.