Prevádzkovateľ:

Slovenský rybársky zväz, so sídlom Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO:00178209, zapísaný v registri občianskych združení s potvrdenou činnosťou vedenom Ministerstvom vnútra SR pod č.VVS/1-909/90-60 zo dňa 6. augusta 1990

Dotknutá osoba:

Na účely tohto oznámenia je dotknutou osobou každá fyzická osoba, člen Slovenského rybárskeho zväzu a žiadateľ o vydanie povolenia na rybolov, ktorej osobné údaje spracúva Slovenský rybársky zväz vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ a organizačné zložky Slovenského rybárskeho zväzu ako sprostredkovatelia, a taktiež osoby, s ktorými je prevádzkovateľ/sprostredkovateľ v zmluvnom vzťahu

Účel spracúvania osobných údajov:

– vedenie centrálnej evidencie členov Slovenského rybárskeho zväzu, vedenie disciplinárnych konaní alebo iných konaní voči členom Slovenského rybárskeho zväzu
– poskytovanie osobných údajov členov organizačným zložkám Slovenského rybárskeho zväzu v súvislosti s výkonom rybárskeho práva
– používanie na elektronickú komunikáciu
– rybárske preteky, školenia, prednášky, udeľovanie vyznamenaní a iné akcie prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov
– zverejnenie na verejných webových stránkach prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov v rozsahu mena a priezviska

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

– titul, meno, priezvisko
– dátum narodenia
– trvalý pobyt
– fotografia
– e-mailová adresa
– iné osobné údaje (napr. číslo OP) nevyhnutné pre disciplinárne konania a iné konania

Práva dotknutej osoby:

– vziať súhlas kedykoľvek späť
– požadovať informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané
– požadovať vysvetlenie ohľadne spracovávania osobných údajov
– vyžiadať si prístup k osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť
– požadovať výmaz osobných údajov
– v prípade pochybnosti o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov, obrátiť sa na prevádzkovateľa/sprostredkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Doba spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú po nevyhnutný čas v súvislosti s výkonom rybárskeho práva, najmenej po dobu trvania členstva v Slovenskom rybárskom zväze.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov.

Slovenský rybársky zväz
Andreja Kmeťa 20,
010 55 Žilina


Oficiálna stránka SRZ

schlesingerova@srzrada.sk,
sekretariat@srzrada.sk