Na základe Rozhodnutia okresného úradu v Bratislave odbor starostlivosti o životné prostredie č.OU-BA-OSZP1/2021/100408-011/LAJ sa povoľuje výnimka na vjazd a státie s motorovým vozidlom a bicyklom na území CHKO Záhorie pre držiteľov platných rybárskych lístkov a platných povolení vydaných MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre za účelom výkonu rybárskeho práva len na revír Raudazi č. 1-0590-1-1.

Na všetky ostatné revíri nachádzajúce sa v inundačnom území rieky Moravy je vjazd s motorovým vozidlom a bicyklom zákonom zakázaný!

Zoznam kaprových lovných revírov:

1-0970-1-1 Štrkovisko Malé Leváre.

Ostatná vodná plocha, Rozloha 65 ha

1-0460-1-1 Panská Morávka.


Odstavené rameno - OR, rozloha 36,72 ha.

( na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 17.6.2015 ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie 145/2015 Z.z § 2 bod e je na tomto revíry zakázané vykonávanie práva rybárstva do 30 júna kalendárneho roka.)

1-0440-1-1 Stará Morava.

Odstavené rameno - OR, rozloha 21,16 ha

1-0590-1-1 Raudazi.

Odstavené rameno - OR

1-1500-1-1 Židova Morávka.

Odstavené rameno - OR, rozloha 1,43 ha.

1-0430-1-1 Odpadový kanál.

Tečúca voda, dĺžka 9 km.

Odpadový kanál (Malolevársky kanál) prechádzajúci medzi Moravou a Lakšárskym potokom od ústia Baďurového kanála  pri obci Malé Leváre po k.ú. Závod

1-0420-1-1 Morava č. 4. 

Tečúca voda, dĺžka 7,2 km.

Čiastkové povodie rieky Moravy od ústia do Rudavy rkm 51,8 po Tomkovu Morávku po rkm 59. Revír je hraničná voda - lov rýb povolený na území SR.

1-0340-1-1 Potok Lakšár.

Tečúca voda, dĺžka toku 6 km.

Od ústia do Rudavy po katastrálne územie Závod.