Výbor MO SRZ Malé Leváre – Veľké Leváre

Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 10.4.2022 ( nedeľa ) o 8:30 hod. v kultúrnom dome vo Veľkých Levároch.

Táto VČS bude volebná a členovia si budú voliť členov výboru na ďalšie štvorročné obdobie.

Príďte svojím hlasom podporiť tých, o ktorých si myslíte, že budú objektívne zastupovať záujmy našej MO.

Predstavujeme zoznam kandidátov do výboru MO, do kontrolnej komisie a delegátov na snem SRZ:

Kandidáti za členov výboru MO SRZ Malé Leváre – Veľké Leváre

 1. Fajták Pavol
 2. Helešic Peter
 3. Hentek Marián
 4. Kozák Mário
 5. Kujan Jozef
 6. Kučera Vladimír
 7. Landl Jozef Ing.
 8. Lenghart Marek
 9. Pullmann Radoslav

Kandidáti za člena Kontrolnej komisie MO

 1. Ďuriš Richard
 2. Mračna Jozef Ing.
 3. Varhaník František

Kandidáti na delegátov na Snem SRZ

 1. Hentek Marián
 2. Kujan Jozef
 3. Landl Jozef
 4. Patoprstý Peter

VČS sa môžu zúčastniť len členovia, ktorí majú zaplatený členský príspevok!!!

Pri zapisovaní sa do prezenčnej listiny bude nutné sa preukázať členským preukazom.

Petrov zdar!

Návrh kandidátov do orgánov ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka.

Návrh kandidáta sa predkladá výboru ZO SRZ najneskôr na posledné zasadnutie výboru ZO SRZ pred konaním členskej schôdze alebo mestskej konferencie alebo najneskôr do 15. januára príslušného roka, ak je posledné zasadnutie výboru ZO SRZ pred týmto termínom. Návrh kandidáta možno podať osobne na výbore ZO SRZ alebo prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky tak, aby bol návrh kandidáta doručený v lehote ustanovenej v prvej vete.

 

Každý kandidát do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka môže byť volený len s jeho súhlasom.

 

Návrh kandidáta obsahuje nasledovné náležitosti: 

 1. a) meno a priezvisko, titul kandidáta,
 2. b) trvalé bydlisko,
 3. c) vek,
 4. d) funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru, člen kontrolnej komisie, delegát na mestskú konferenciu, delegát na Snem SRZ),
 5. e) pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň,
 6. f) doba členstva v SRZ,
 7. g) doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ,
 8. h) druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení,
 9. i) udelené vyznamenania a
 10. j) krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie.

 

Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje: 

 1. a) miesto a dátum vyhotovenia návrhu,
 2. b) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka a
 3. c) súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka potvrdený jeho podpisom.

 

Vzor návrhu kandidáta do orgánu ZO SRZ nájdete TU

 

Návrh kandidátov do orgánov ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka je možné podať najneskôr do 31.3.2022 vrátane.